برخی از مواردی که در هنگام خرید خودرو باید رعایت کرد:

  • اسناد مختلف خودرو از جمله سند مالکیت، برگ سبز خودرو، سوابق قبلی...