تفاوت ماهوی بیع نامه و قولنامه

آنچه در زبان حقوقی مبایعه‌نامه می‌گویند، همان چیزی است که در عرف، قولنامه نام دارد، اما با...