با توجه به اهمیت قرارداد کار و اینکه امروزه تخصص های بالایی مانند پزشکی بیمارستانی و یا مهندسی شاغل در شرکتی...