هنگام انجام معاملات به ویژه در معاملات بزرگ مانند املاک و خودرو، طرفین آن باید به جهت جلوگیری از خسارتهای...