مفهوم کارگر مشمول مقررات قانون کار

برخلاف تصور عامه که نوعا کارگر را کسی می‎دانند که به امور یدی می‎پردازد، از نظر مقررات جاری...