حقوق و تکالیف والدین

قانونگذار برای حمایت از فرزندان به وضع یکسری وظایف و تکالیف الزامی برای...